Tuesday, 05/07/2022 - 13:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THPT Mường Tè! Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 02133881199-DĐ: 0967405988-0973911600!

GIỚI THIỆU KÊNH TRUYỀN THÔNG CHÍNH THỐNG CỦA BỘ GD&ĐT

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản, chủ trương lớn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết đã đề ra.

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

UBND TỈNH LAI CHÂU                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

     Số: 410 /SGDĐT-VP

V/v giới thiệu kênh truyền thông                                 Lai Châu, ngày 02 tháng 4 năm 2019

     chính thống của Bộ GD&ĐT

            Kính gửi:

                           - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

                           - Các đơn vị trực thuộc Sở;

                           - Các Trung tâm GDNN - GDTX.

          Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản, chủ trương lớn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết đã đề ra.

          Báo Giáo dục và Thời đại là cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Diễn đàn toàn xã hội Vì sự nghiệp Giáo dục, là kênh truyền thông chính thống của Ngành đã kịp thời đăng tải nhiều chủ trương, văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tuyên truyền nhiều mô hình giáo dục tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai các hoạt động giáo dục của nhiều địa phương đến bạn đọc cả nước nói chung và cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành giáo dục nói riêng.

       Để các đơn vị tiếp cận với kênh truyền thông chính thống của Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu và đề nghị các đơn vị quan tâm để kịp thời nắm bắt thông tin về ngành giáo dục phục vụ cho công tác chỉ đạo, quản lý nhà trường./.

 

Nơi nhận:                                                                              KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;                                                                         (Đã ký)

- Lưu: VT, VP.

                                                                                             Tẩn Mí Khé

Tác giả: Trường THPT Mường Tè
Nguồn:laichau.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 58
Hôm qua : 75
Tháng 07 : 161
Năm 2022 : 8.122