SỞ GD&ĐT LAI CHÂU

TRƯỜNG THPT MƯỜNG TÈ

BẢNG LỊCH BÁO GIẢNG - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

NĂM HỌC: 2019 - 2020

Thời gian thực hiện: Từ 26/08/2019 dến hết năm học.

STT

Môn

Họ và tên

Xem lịch báo giảng

giáo án điện tử

Phê duyệt

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1

Toán

Nguyễn Thị Được

Xem chi tiết

GA K10

CN K11

CN K12

Phê duyệt kết quả

2

Phạm Duy Hải

Xem chi tiết

GA K10

GA K11

Phê duyệt kết quả

3

Nguyễn Thị Huệ

xem chi tiết

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

4

Hà Kim Ngân

Xem chi tiết

GA K10

GA K12

Phê duyệt kết quả

5

Hoàng Thị Hoa

Xem chi tiết

GA K10

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

6

Vật lí

Phạm Thị Nhung

xem chi tiết

GA K10

GA K12

Phê duyệt kết quả

7

Phạm Văn Việt

xem chi tiết

GA K10

GA K11

Phê duyệt kết quả

8

Tin học

Nguyễn Xuân Thăng

Xem chi tiết

GA K10

GA K12

Phê duyệt kết quả

9

Đặng Văn Dũng

Xem Chi tiết

GA K11

Phê duyệt kết quả

10

Sinh-CN

Nguyễn Xuân Bính

Xem chi tiết

GA K10

GA TD

Phê duyệt kết quả

10

Quách Thị Quyên

Xem chi tiết

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

12

Pờ Vũ Thanh Bình

Xem chi tiết

GA K10

Phê duyệt kết quả

 

Nguyễn Thanh Tùng

Xem chi tiết

GA K10

GA CN 10

GA Nghề

Phê duyệt kết quả

13

Vàng Mạnh Hùng

Xem chi tiết

GA K10

Phê duyệt kết quả

14

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

Xem chi tiết

GA K10

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

15

Bạc Cầm Tươi

Xem chi tiết

GA K10

GA K11

Phê duyệt kết quả

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

16

Văn

Nguyễn Thị Hồng Chiên

Xem chi tiết

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

17

Nguyễn Thị Tuyển

 

LGB MỚI

GA K10

GA K11

Phê duyệt kết quả

18

Dương Thị Năm

Xem chi tiết

GA K10

k10 k2

GA K12

Phê duyệt kết quả

19

Phùng Văn An

Xem chi tiết

GA K10

Phê duyệt kết quả

20

Lịch sử

Trần Thị Hạnh

Xem chi tiết

GA K10

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

21

Vũ Thị Thúy

Xem chi tiết

GA K10

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

22

Ngoại ngữ

Đỗ Thị Kim Dung

Xem chi tiết

GA K10

GA K11

Phê duyệt kết quả

23

Hỏ Thị Dưng

Xem chi tiết

GA K10

GA K12

Phê duyệt kết quả

24

Lý Văn Hường

Xem chi tiết

GA K10

GA K12

Phê duyệt kết quả

25

   

Phê duyệt kết quả

26

GDCD

Nguyễn Thị Ngân

Xem chi tiết

GA K10

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

Vũ Thị Thúy

 

GDCD 10

Phê duyệt kết quả

27

Địa lí

Bùi Thị Thu Hường

Xem chi tiết

GA K10

GA K11

Phê duyệt kết quả

28

Lò Văn Chinh

Xem chi tiết

GA K10

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

29

    

30

Thể dục

Bùi Thị Thu Hường

 

GA K11

Phê duyệt kết quả

 

Pờ Vũ Thanh Bình

 

GA K10

Phê duyệt kết quả

 

Bạc Cầm Tươi

 

GA K10

GA K11

Phê duyệt kết quả

31

 

Đặng văn Dũng

 

 

GA K10

Phê duyệt kết quả

 

Nguyễn Xuân Bính

 

GA 10

Phê duyệt kết quả

  

Hù Chà Ngói

 

GA 11
GA 12

Phê duyệt kết quả

32

QPAN

Hù Chà Ngói

Xem chi tiết

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

Trần Thị Hạnh

 

GALT 10

Phê duyệt kết quả

  

Phùng Văn An (Thể dục)

  

Phê duyệt kết quả

 

                                                                                                         Mường Tè ngày 05/09/2019

                                                                                                                 GV PHỤ TRÁCH

                                                                                                              Nguyễn Xuân Thăng