TRƯỜNG THPT MƯỜNG TÈ

BẢNG KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2018 - 2019

Thời gian thực hiện: Từ 03/12/2018 dến hết năm học.

STT

LỚP

MÔN

GIÁO VIÊN

XEM CHI TIẾT

 1.  

10A1

Toán

Phạm Duy Hải

XEM

 1.  

Vật lý

Phạm Thị Nhung

XEM

 1.  

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

XEM

 1.  

Sinh vật

Nguyễn Xuân Bính

XEM

 1.  

Tin học

Nguyễn Xuân Thăng

XEM

 1.  

Văn

Nguyễn Thị Tuyển

XEM

 1.  

Lịch sử

Trần Thị Hạnh

XEM

 1.  

Địa lý

Bùi Thị Thu Hường

XEM

 1.  

GDCD

Vũ Thị Thúy

XEM

 1.  

Tiếng Anh

Đỗ Thị Kim Dung

XEM

 1.  

Thể dục

Mai Anh Toàn

XEM

 1.  

GDQP

Hù Chà Ngói

XEM

 1.  

KTCN

 

XEM

 1.  

KTNN

Vàng Mạnh Hùng

XEM

 1.  

10A2

Toán

Phạm Duy Hải

XEM

 1.  

Vật lý

Chu Chừ Nu

XEM

 1.  

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

XEM

 1.  

Sinh vật

Nguyễn Xuân Bính

XEM

 1.  

Tin học

Nguyễn Xuân Thăng

XEM

 1.  

Văn

Nguyễn Thị Tuyển

XEM

 1.  

Lịch sử

Trần Thị Hạnh

XEM

 1.  

Địa lý

Bùi Thị Thu Hường

XEM

 1.  

GDCD

Vũ Thị Thúy

XEM

 1.  

Tiếng Anh

Đinh Thị Dung

XEM

 1.  

Thể dục

Mai Anh Toàn

XEM

 1.  

GDQP

Hù Chà Ngói

XEM

 1.  

KTCN

 

XEM

 1.  

KTNN

Nguyễn Xuân Bính

XEM

 1.  

10A3

Toán

Lò Thị Lý

XEM

 1.  

Vật lý

Chu Chừ Nu

XEM

 1.  

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

XEM

 1.  

Sinh vật

Nguyễn Xuân Bính

XEM

 1.  

Tin học

Lò Thị Lý

XEM

 1.  

Văn

Nguyễn Thị Tuyển

XEM

 1.  

Lịch sử

Trần Thị Hạnh

XEM

 1.  

Địa lý

Nguyễn Thùy Trang

XEM

 1.  

GDCD

Vũ Thị Thúy

XEM

 1.  

Tiếng Anh

Định Thị Dung

XEM

 1.  

Thể dục

Mai Anh Toàn

XEM

 1.  

GDQP

Hù Cha Ngói

XEM

 1.  

KTCN

 

XEM

 1.  

KTNN

Hù Cha Ngói

XEM

 1.  

10A4

Toán

Nguyễn Thị Được

XEM

 1.  

Vật lý

Phạm Thị Tưởng

XEM

 1.  

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

XEM

 1.  

Sinh vật

Nguyễn Xuân Bính

XEM

 1.  

Tin học

Lò Thị Lý

XEM

 1.  

Văn

Phùng Văn An

XEM

 1.  

Lịch sử

Trần Thị Hạnh

XEM

 1.  

Địa lý

Nguyễn Thùy Trang

XEM

 1.  

GDCD

Nguyễn Thùy Trang

XEM

 1.  

Tiếng Anh

Đinh Thị Dung

XEM

 1.  

Thể dục

Mai Anh Toàn

XEM

 1.  

GDQP

Hù Chà Ngói

XEM

 1.  

KTCN

 

XEM

 1.  

KTNN

Nguyễn Bá Tưởng

XEM

 1.  

10A5

Toán

Lò Thị Lý

XEM

 1.  

Vật lý

Phạm Thị Nhung

XEM

 1.  

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

XEM

 1.  

Sinh vật

Nguyễn Xuân Bính

XEM

 1.  

Tin học

Lò Thị Lý

XEM

 1.  

Văn

Phùng Văn An

XEM

 1.  

Lịch sử

Trần Thị Hạnh

XEM

 1.  

Địa lý

Nguyễn Thùy Trang

XEM

 1.  

GDCD

Nguyễn Thị Ngân

XEM

 1.  

Tiếng Anh

Đinh Thị Dung

XEM

 1.  

Thể dục

Mai Anh Toàn

XEM

 1.  

GDQP

Hù Chà Ngói

XEM

 1.  

KTnN

Lò Văn Chinh

XEM

 1.  

11A1

 

 

XEM

 1.  

Toán

Hà Kim Ngân

XEM

 1.  

Vật lý

Nguyễn Bá Tưởng

XEM

 1.  

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

XEM

 1.  

Sinh vật

Quách Thị Quyên

XEM

 1.  

Tin học

Nguyễn Xuân Thăng

XEM

 1.  

Văn

Nguyễn Thị Hồng Chiên

XEM

 1.  

Lịch sử

Vũ Thị Thúy

XEM

 1.  

Địa lý

Nguyễn  Thùy Trang

XEM

 1.  

GDCD

Nguyễn Thị Ngân

XEM

 1.  

Tiếng Anh

Hỏ Thị Dưng

XEM

 1.  

Thể dục

Mai Anh Toàn

XEM

 1.  

GDQP

Hù Chà Ngói

XEM

 1.  

KTCN

Nguyễn Thị Được

XEM

 1.  

11A2

 

 

XEM

 1.  

Toán

Phạm Duy Hải

XEM

 1.  

Vật lý

Nguyễn Bá Tưởng

XEM

 1.  

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

XEM

 1.  

Sinh vật

Quách Thị Quyên

XEM

 1.  

Tin học

Nguyễn Xuần Thằng

XEM

 1.  

Văn

Phùng Văn An

XEM

 1.  

Lịch sử

Vũ Thị Thúy

XEM

 1.  

Địa lý

Nguyễn Thùy Trang

XEM

 1.  

GDCD

Nguyễn Thị Ngân

XEM

 1.  

Tiếng Anh

Hỏ Thị Dưng

XEM

 1.  

Thể dục

Mai Anh Toàn

XEM

 1.  

GDQP

Hù Chà Ngói

XEM

 1.  

KTCN

Nguyễn Thị Được

XEM

 1.  

11A3

 

 

XEM

 1.  

Toán

Phạm Duy Hải

XEM

 1.  

Vật lý

Chu Chừ Nu

XEM

 1.  

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

XEM

 1.  

Sinh vật

Quách Thị Quyên

XEM

 1.  

Tin học

Nguyễn Thị Quyên

XEM

 1.  

Văn

Dương Thị Năm

XEM

 1.  

Lịch sử

Vũ Thị Thúy

XEM

 1.  

Địa lý

Nguyễn Thùy Trang

XEM

 1.  

GDCD

Nguyễn Thị Ngân

XEM

 1.  

Tiếng Anh

Lý Văn Hường

XEM

 1.  

Thể dục

Mai Anh Toàn

XEM

 1.  

GDQP

Hù Chà Ngói

XEM

 1.  

KTCN

Nguyễn Thị Được

XEM

 1.  

11A4

 

 

XEM

 1.  

Toán

Phạm Duy Hải

XEM

 1.  

Vật lý

Chu Chừ Nu

XEM

 1.  

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

XEM

 1.  

Sinh vật

Quách Thị Quyên

XEM

 1.  

Tin học

Nguyễn Xuân Thăng

XEM

 1.  

Văn

Dương Thị Năm

XEM

 1.  

Lịch sử

Vũ Thị Thúy

XEM

 1.  

Địa lý

Nguyễn Thùy Trang

XEM

 1.  

GDCD

Nguyễn Thị Ngân

XEM

 1.  

Tiếng Anh

Lý Văn Hường

XEM

 1.  

Thể dục

Mai Anh Toàn

XEM

 1.  

GDQP

Hf Chà Ngói

XEM

 1.  

KTCN

Nguyễn Thị Được

XEM

 1.  

12A1

 

 

XEM

 1.  

Toán

Hà Kim Ngân

XEM

 1.  

Vật lý

Nguyễn Bá Tưởng

XEM

 1.  

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

XEM

 1.  

Sinh vật

Pờ Vũ Thanh Bình

XEM

 1.  

Tin học

Nguyễn Xuân Thăng

XEM

 1.  

Văn

Nguyễn Thị Tuyển

XEM

 1.  

Lịch sử

Trần Thị Hạnh

XEM

 1.  

Địa lý

Lò Văn Chinh

XEM

 1.  

GDCD

Nguyễn Thị Ngân

XEM

 1.  

Tiếng Anh

Lý Văn Hường

XEM

 1.  

Thể dục

Nguyễn Thị Loan

XEM

 1.  

GDQP

Hù Chà Ngói

XEM

 1.  

KTCN

Chu Chừ Nu

XEM

 1.  

12A2

 

 

XEM

 1.  

Toán

Hà Kim Ngân

XEM

 1.  

Vật lý

Nguyễn Bá Tưởng

XEM

 1.  

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

XEM

 1.  

Sinh vật

Pờ Vũ Thanh Bình

XEM

 1.  

Tin học

Nguyễn Xuân Thăng

XEM

 1.  

Văn

Nguyễn Thị Hồng Chiên

XEM

 1.  

Lịch sử

Trần Thị Hạnh

XEM

 1.  

Địa lý

Lò Văn Chinh

XEM

 1.  

GDCD

Nguyễn Thị Ngân

XEM

 1.  

Tiếng Anh

Đỗ Thị Kim Dung

XEM

 1.  

Thể dục

Nguyễn Thị Loan

XEM

 1.  

GDQP

Hù Chà Ngói

XEM

 1.  

KTCN

Chu Chừ Nu

XEM

 1.  

 

 

XEM

 1.  

12A3

Toán

Nguyễn Thị Huệ

XEM

 1.  

Vật lý

Nguyễn Bá Tưởng

XEM

 1.  

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

XEM

 1.  

Sinh vật

Quách Thị Quyên

XEM

 1.  

Tin học

Nguyễn Xuân Thăng

XEM

 1.  

Văn

Dương Thị Năm

XEM

 1.  

Lịch sử

Vũ Thị Thúy

XEM

 1.  

Địa lý

LÒ Văn Chinh

XEM

 1.  

GDCD

Nguyễn Thị Ngân

XEM

 1.  

Tiếng Anh

Đỗ Thị Kim Dung

XEM

 1.  

Thể dục

Nguyễn Thị Loan

XEM

 1.  

GDQP

Hù Chà Ngói

XEM

 1.  

KTCN

Chu Chừ Nu

XEM

 1.  

KTNN

 

XEM

 1.  

12A4

Toán

Nguyễn Thị Huệ

XEM

 1.  

Vật lý

Phạm Thị Nhung

XEM

 1.  

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

XEM

 1.  

Sinh vật

Quách Thị Quyên

XEM

 1.  

Tin học

Nguyễn Xuân Thăng

XEM

 1.  

Văn

Nguyễn Thị Hồng Chiên

XEM

 1.  

Lịch sử

Vũ Thị Thúy

XEM

 1.  

Địa lý

Lò Văn Chinh

XEM

 1.  

GDCD

Nguyễn Thị Ngân

XEM

 1.  

Tiếng Anh

Hỏ Thị Dưng

XEM

 1.  

Thể dục

Nguyễn Thị Loan

XEM

 1.  

GDQP

Hù Chà Ngói

XEM

 1.  

KTCN

Chu Chừ Nu

XEM

 1.  

KTNN

 

XEM

 1.  

12A5

Toán

Nguyễn Thị Huệ

XEM

 1.  

Vật lý

Phạm Thị Nhung

XEM

 1.  

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

XEM

 1.  

Sinh vật

Quách Thị Quyên

XEM

 1.  

Tin học

Nguyễn Xuân Thăng

XEM

 1.  

Văn

Nguyễn Thị Hồng Chiên

XEM

 1.  

Lịch sử

Vũ Thị Thúy

XEM

 1.  

Địa lý

Lò Văn Chinh

XEM

 1.  

GDCD

Nguyễn Thị Ngân

XEM

 1.  

Tiếng Anh

Hỏ Thị Dưng

XEM

 1.  

Thể dục

Nguyễn Thị Loan

XEM

 1.  

GDQP

Hù Chà Ngói

XEM

 1.  

KTCN

Chu Chừ Nu

XEM

 1.  

KTNN

 

XEM